ප්රඥාව-දත්

මාතෘකාව පිළිතුරු දසුන් ක්රියාකාරකම්
1 131 2021 සැප්තැම්බර් 15
0 171 2021 සැප්තැම්බර් 17
1 3036 2021 අගෝස්තු 24
0 3164 2021 ජූලි 18
0 3843 2021 ජූලි 20
0 390 ක් 2021 මැයි 29