අර්ථයන්

මාතෘකාව පිළිතුරු දසුන් ක්රියාකාරකම්
2 309 2021 සැප්තැම්බර් 13
2 182 2021 සැප්තැම්බර් 15
1 100 2021 සැප්තැම්බර් 16
0 41 2021 සැප්තැම්බර් 20
1 336 2021 සැප්තැම්බර් 20
0 24 2021 සැප්තැම්බර් 20
0 31 2021 සැප්තැම්බර් 20
0 39 2021 සැප්තැම්බර් 20
4 2700 ක් 2021 සැප්තැම්බර් 19
8 5668 2021 සැප්තැම්බර් 19
0 52 2021 සැප්තැම්බර් 18
0 53 2021 සැප්තැම්බර් 18
0 76 2021 සැප්තැම්බර් 18
0 109 2021 සැප්තැම්බර් 17
0 72 2021 සැප්තැම්බර් 17
0 74 2021 සැප්තැම්බර් 17
0 79 2021 සැප්තැම්බර් 16
0 513 2021 සැප්තැම්බර් 16
0 89 2021 සැප්තැම්බර් 16
0 107 2021 සැප්තැම්බර් 15
0 187 2021 සැප්තැම්බර් 14
1 220 2021 සැප්තැම්බර් 14
1 131 2021 සැප්තැම්බර් 13
2 229 2021 සැප්තැම්බර් 13
2 206 2021 සැප්තැම්බර් 11
2 592 2021 සැප්තැම්බර් 10
2 382 2021 සැප්තැම්බර් 10
2 413 2021 සැප්තැම්බර් 9
1 111 2021 සැප්තැම්බර් 9
2 219 2021 සැප්තැම්බර් 9