ගණිතය

මාතෘකාව පිළිතුරු දසුන් ක්රියාකාරකම්
0 40 2021 සැප්තැම්බර් 20
0 50 2021 සැප්තැම්බර් 18
1 231 2021 අගෝස්තු 31
4 14755 2021 අගෝස්තු 24
0 714 2021 ජූලි 31
0 1050 2021 ජූලි 25
4 323 2021 ජූලි 10
4 15678 2021 ජූනි 28
3 277 2021 ජූනි 22
0 442 2021 අප්රේල් 18
6 3829 2021 අප්රේල් 26
2 1073 2021 මාර්තු 30
1 407 2021 මාර්තු 20
0 222 2021 මාර්තු 17
0 2656 නොවැම්බර් 20, 2020
0 436 නොවැම්බර් 25, 2020
2 1506 2020 නොවැම්බර් 2
1 873 ඔක්තෝබර් 31, 2020
0 9252 සැප්තැම්බර් 21, 2020
0 1854 සැප්තැම්බර් 21, 2020
4 1300 ක් සැප්තැම්බර් 10, 2020
5 1142 සැප්තැම්බර් 21, 2020
1 313 ජූලි 25, 2020
1 727 2020 ජූනි 30
4 414 ජුනි 20, 2020
0 341 2020 මැයි 6
0 1951 2020 මැයි 28
1 596 2020 මැයි 28
0 461 2020 මැයි 14
0 960 2020 මැයි 4