Lina

लीना

मलाई लेख्न मन पर्छ। यद्यपि म एक लेखापाल हुँ तर मलाई थाहा छ कसरी लेख्न को लागी।