विषय उत्तरे दृश्ये क्रियाकलाप
1 253 सप्टेंबर 7, 2021
7 603 सप्टेंबर 12, 2021
1 159 सप्टेंबर 12, 2021
1 382 सप्टेंबर 12, 2021
2 309 13 सप्टेंबर, 2021
1 137 14 सप्टेंबर, 2021
2 138 15 सप्टेंबर, 2021
1 131 15 सप्टेंबर, 2021
2 176 15 सप्टेंबर, 2021
4 13524 15 सप्टेंबर, 2021
2 182 15 सप्टेंबर, 2021
1 114 सप्टेंबर 16, 2021
1 100 सप्टेंबर 16, 2021
1 131 सप्टेंबर 16, 2021
1 180 सप्टेंबर 16, 2021
1 112 सप्टेंबर 17, 2021
2 209 सप्टेंबर 17, 2021
1 78 सप्टेंबर 18, 2021
2 120 सप्टेंबर 18, 2021
1 76 सप्टेंबर 18, 2021
0 41 सप्टेंबर 20, 2021
7 4388 सप्टेंबर 20, 2021
42 23016 सप्टेंबर 20, 2021
1 336 सप्टेंबर 20, 2021
0 24 सप्टेंबर 20, 2021
0 35 सप्टेंबर 20, 2021
0 31 सप्टेंबर 20, 2021
0 39 सप्टेंबर 20, 2021
4 2700 सप्टेंबर 19, 2021
0 58 सप्टेंबर 19, 2021